SHPALLJE PËR POZICIONIN: “KUJDESTARE SHTËPIE” PËR KUJDESIN ALTERNATIV DHE FAMILJET ME PAK (Pozicion me Kod Pune)

                                                                                                                     

SHPALLJE PËR POZICIONIN:

KUJDESTARE SHTËPIE PËR KUJDESIN ALTERNATIV DHE FAMILJET ME PAK

(Pozicion me Kod Pune)

Pozicioni i punës

Kujdestare shtëpie për kujdesin alternativ dhe familjet me PAK

Kohëzgjatja e punës

Dhjetor 2021(3 muaj periudhë prove)

Data përmbyllëse e dorëzimit të aplikimit

13 Dhjetor 2021

Data e shpalljes së kandidatëve

17 Dhjetor 2021

Roli dhe Pozicioni

Në kuadër të funksionimit dhe ngritjes të SHMFF kërkohet të punësohet një Kujdestare shtëpie për kujdesin alternativ dhe familjet me PAK.

Kriteret e pozicionit

1. Të ketë përfunduar minimalisht arsimin e mesëm;
2. Kualifikime në shkencat sociale (operator social);
3. Të ketë ndjekur trajnime kualifikuese shtesë në fushën e aftësisë së kufizuar;
4. Të ketë eksperience pune në shërbimet shoqërore (preferohet punë në ushtrimin e

profesionit të tij/saj në Qëndra që ofrojnë shërbime për personat me aftësi të kufizuar);

5. Të jetë njohës shumë i mirë i paketës ligjore për politikat e mbrojtjes së fëmijëve;
6. Aftësi shumë të mira komunikimi dhe nderveprimi në punën në grup;
7. Njohuri shumë të mira të gjuhës shqipe;
8. Aftësi shumë të mira të përdorimit të kompjuterit dhe paketës MS Office;
9. Aftësi shumë të mira në komunikim, dhe zgjidhje konfliktesh, për të punuar në presion kohe dhe në mënyrë të pavarur.

Përgjegjësitë specifike:

1. Është pjesë e ekipit të punës për hartimin e planeve të ndërhyrjes duke theksuar nevojat psiko-sociale të identifikuara tek familja gjatë të gjthë procesit;
2. Kujdestare shtëpie për kujdesin alternativ dhe familjet me PAK punon në grup ose individualisht, kryesisht në këto drejtime:
Marrëdhëniet dhe socializimi;
Rritja e kapaciteteve në fushën e autonomisë;
Rritje e kapacitet në drejtim te shërbimit ndaj vetes dhe ndaj ambientit ku jeton;
Rritja e kapacitetit të funksionimit në komunitet;
3. Ndihmon familjen në organizmin e një rutine ditore të shëndetshme që përfshin kohën cilësore të kaluar së bashku;
4. Aftëson anëtarët e rritur të familjes në lidhje me përmbushjen e nevojave të kujdesit shëndetësor për veten dhe fëmijët;
5. Aftëson anëtarët e rritur të familjes në menaxhimin e të ardhurave;
6. Ofron mbështetje dhe orientim drejt marrjes së shërbimeve mbështetëse private ose publike sipas nevojës së familjes;
7. Diskuton në mënyrë periodike temat sociale me të rriturit apo fëmijët me aftësi të kufizuara, duke stimuluar pjesëmarrjen e tyre aktive.
8. Kujdestari do të jetë përgjegjës për marrëdhënien e personave të përfshirë në programin e jetesës së pavarur në komunitet.

Menaxhimi

Kujdestari i shtëpisë për kujdesin alternativ dhe familjet me PAK raporton në mënyrë të rregullt dhe periodike tek Përgjegjësi.

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a)Jetëshkrim

b)fotokopje të diplomës;

c)fotokopje të librezës;

ç) çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

d) fotokopje të letërnjoftimit (ID);

dh) vërtetim të gjendjes shëndetësore; e) Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

Procedura e Aplikimit:

Aplikantët e interesuar për këtë pozicion duhet të dërgojnë dokumentat me postë apo drejtpërdrejtë në institucion, brenda datës 13.12.2021.

Në vemendjen tuaj që në subjekt të aplkimit të vendoset: Aplikim për Kujdestare shtëpie për kujdesin alternativ dhe familjet me PAK

Procedura e Vlerësimit:

Kriteret e vlerësimit

Vlerat në %

Dokumentacioni

40 pikë

Intervista

60 pikë

Vetëm kandidatët të cilët grumbullojnë të paktën 70 pikë renditen fitues.

You may also like...