NJOFTIMI PARAPRAK I FITUESIT PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

“Drejtor në Drejtorinë e Koordinimit të Projekteve, Investimeve të Huaja dhe Turizmit”

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Drejtoria e Burimeve Njerëzorenë Bashkinë Vlorë, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se:

– kandidati fitues është:

1.         Z. Alban Mësonjësi                 88 pikë

 

Burimet Njerezore

Bashkia Vlore

You may also like...