NJOFTIM PËR VIJIMIN E APLIKIMEVE PËR NDARJEN E APARTAMENTEVE TË NDËRTUAR NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE DERI NË DATËN 15 JANAR 2023

Në zbatim ligjit nr.22/2018, datë 03.05.2018 ”Për strehimin social”, të Marrëveshjes së Bashkëpunimit “Mbi zbatimin e programit për banesat me kosto të ulët në Bashkinë Vlorë të nënshkruar midis Entit Kombëtar të Banesave dhe Bashkisë Vlorë, si edhe tëshkresës Nr.1573prot., datë 08.04.2021 të Entit Kombëtar të Banesave drejtuar Bashkisë Vlorë“Kërkesë për vënien në dispozicion të listës sëfamiljeve që përfitojnë strehim në dy banesat e ndërtuara në qytetin e Vlorës” ;

Njoftohen familjet dhe individët, që janë regjistruar si të pastrehë pranë Bashkisë Vlorë, për vijimin e proçedurave të ndarjes së dy objekteve me 75 apartamente në lagjen “Kushtrimi”, tek ish-frigoriferi.

Qëllimi i këtij programi është: Zbutja e problematikave të strehimit për familjet që kanëaplikuar pranë Bashkisë Vlorë për përfituar banesëmë kosto të ulët BKU,   si një nga prioritetet qeverisë shqiptare për strehimin social në vend.

MATERIAL INFORMUES  MBI  PROGRAMIN:

Enti Kombëtar i Banesave  gjatë viteve 2019-2021 ka financuar dhe ndërtuar në lagjen “Kushtrimi”, Rajoni Nr.5, Vlorë, nëterritorin e ish-frigoriferit,   dy objekte banimi me 8 kate dhe 1 kat nëntokë (garazhe), me 75 apartamente gjithsej me  struktura dhe sipërfaqe sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.

Struktura e apartamentit

Sipërfaqja/m2

Numri i apartamenteve

1

1+1

64

26

2

2+1

77,4

11

3

2+1

81

15

4

2+1

81,4

15

5

3+1

94,4

4

6

Garsoniera

47

4

GJITHSEJ

75

Enti Kombëtar i Banesave i sugjeron Bashkisë Vlorë që tëmiratojë një listë me 75 emra, të ndjekur me një listë rezervë me të paktën 40 emra.

Këto apartamente mund të shiten me këste mujore për 15 vjet me interes 3% në vit, ose me pagesë të menjëhershme, me kosto reale ndërtimi. Për këtë Enti Kombëtar i Banesave ka tëmiratuara edhe  dy marrëveshje bashkëpunimi me dy banka tënivelit të dytë, BKT dhe ALPHA, me qëllim që dhe qytetarët përfitues mund t’u drejtohen këtyre bankave për të marrë kredi me kushte lehtësuese.  

Bazuar në ligjin 22/2018, datë 03.05.2018 “Për strehimin social”  neni 2, pika 45 dhe neni 48 familjet dhe individët që përfitojnë banesë  me kosto të ulët, duhet të plotësojnë kushtin e tëardhurave minimalë dhe maksimalë.  Strukturat e apartamenteve që   përfitojnë këto familje përcaktohen sipas   normave tëstrehimit  bazuar në aktet nënligjore në fuqi.  

Tabela me kufijtë e të ardhurave minimalë dhe maksimalë të përcaktuara sipas numrit të personave në familje dhe strukturat përkatëse të apartamenteve që përfitojnë:

Struktura e apartamentit

Struktura e familjes

(Numri i personave)

Të ardhurat        minimale mujore(lekë)

Të ardhurat maksimale mujore(lekë)

Garsoniera

1

32922

53786

Garsoniera

2

47797

71636

1+1

3

50165

79518

2+1

4

57789

93945

3+1

5-6

66126

103051

Kufiri maksimal përbën kriter skualifikues, kurse kufiri minimal një nivel orientues.

Proçedurat dhe afati i aplikimit:

Qytetarët e interesuar do të tërheqin pranë Drejtorisë sëMarrëdhënieve me Publikun pranë Bashkisë Vlorë  formularin e kërkesës dhe listën e dokumentave  që duhet të plotësojnë, sipas  VKM Nr.384 datë 12/06/2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve e të proçedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore”, ose do t’i shkarkojnëdrejtpërdrejt nga ky njoftim në faqen zyrtare të Bashkisë në internet.

Paraqitja e dokumentacionit të plotësuar do të bëhet pranëdrejtorisë së mësipërme dhe do të  regjistrohen me numërprotokolli.

Aplikimet do të fillojnë në  datën  22/12/2022 dhe do të vijojnë deri në datën 15/01/2023.

Struktura përgjegjëse për strehimin pranë Drejtorisë sëInfrastrukturës dhe Investimeve Publike do të ofrojë ndihmë active për plotësimin e formularëve të aplikimit dhe dokumentacionit  për  cilindo aplikues që ka nevojë, duke u kujdesur veçanërisht për individët me aftësi të kufizuar.

Përzgjedhja e aplikimeve

Lista e përfituesëve dhe dokumentacioni përkatës  do tëvlerësohen nga komisioni i strehimit të Bashkisë Vlorë, së bashku me  komisionin e përbërë nga anëtarë të Këshillit tëBashkisë, të Entit Kombëtar të Banesave etj. Sektori i strehimit do të njoftojë të gjithë aplikantët jofitues për këtë vendimmarrje.

Aplikantët jofitues mund të paraqesin ankesat e tyre pranë kryetarit të bashkisë lidhur me skualifikimin.

Miratimi i listës së përfituesëve do të bëhet me Vendim të Këshillit të Bashkisë Vlorë.

Dokumentacioni që duhet të paraqesin aplikantët  është si vijon:

I. Për të dhënat personale të aplikantit:
1. Çertifikatë e lindjes së aplikantit
2. Vërtetim për vendbanimin në njësinë e vetëqeverisjes vendore
II. Për vërtëtimin e kushteve familjare :
1. Çertifikatë familjare
2. Vendim i gjykatës që i lë në ngarkim fëmijët për çiftet e divorcuara
III. Për vërtetimin e kushteve sociale:
1. Vërtetim i komisionit mjekësor të përcaktimit të aftësisë së kufizuar për individë me aftësi të kufizuara
2. Vërtetim përkatës nga institucioni ku ka qenë i strehuar dhe librezë e jetimit, dhënë nga institucioni shtetëror i autorizuar.
3. Dokument që vërteton se ka mbetur i pastrehë, si rezultat i lirimit të banesave, ish-pronë e subjekteve të shpronësuara
4. Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për personat që kanë statusin emigrant, punëtor emigrant,azilkërkues
5. Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për familjet e policëve të rënë në detyrë, që u përkasin Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës,  etj
6. Urdhër mbrojtje lëshuar nga gjykata për viktimat e dhunës në familje
7. Vetëdeklarim nëse individi/familja i përket pakicës kombëtare rome ose egjiptiane
8. Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse për të miturit në konflikt me ligjin
9. Vetëdeklarim se i përket grupimit LGBTI
10. Vërtetim me çertifikatë familjare se individi i përket kategorisë vajzë-nënë
IV. Për vërtetimin e kushteve ekonomike
1. Vërtetim i të ardhurave neto të familjes, me vërtetim nga punëdhënësi për pozicionin dhe pagën e aplikantit dhe të personave të tjerë të familjes, që janë në marrëdhënie pune
2. Dokumentin nga organet tatimore dhe ato të sigurimeve shoqërore për derdhjen e kontributeve, për të gjithë anëtarët e vetëpunësuar të familjes
3. Vërtetim nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes pranë njësive të vetëqeverisjes vendore për anëtarët e familjes të përfshirë në programin e ndihmës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të kufizuar
4. Vërtetim nga zyra e punësimit të njësisë vendore përkatëse për personat e përfshirë në programin e pagesës së papunësisë
5. Vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension.
V. Për vërtetimin e kushteve të strehimit
1. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për pronat që disponohen në emër të secilit anëtar të familjes dhe nuk kanë kryer asnjë transaksion për tjetërsimin e pronësisë, të paktën 5 vitet e fundit, përveç rastit kur pronësia mbi të ka humbur për shkak të një fatkeqësie, ose force madhore.
2. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për sipërfaqen e pronës, që zotëron familja, apo ndonjë anëtar i saj, kur banesa është nën normat e strehimit në fuqi
3. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme se nuk figuron e regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret edhe për strehim, për çdo anëtar të familjes, që ka ndryshuar vendbanim për efekt punësimi.
4. Akt-verifikimi nga njësia vendore për

-banesat rrezik shembje

-rastet kur familja ka mbetur e pastrehë, si rezultat i fatkeqësive natyrore

-banesat që prishen ose përjashtohen nga procesi legalizimit

-vendim i gjykatës për familjet që humbasin banesën për shkak të zbatimit të vendimit të gjykatës

Akti i verifikimit nga njësia vendore për familjet rome/egjiptiane, që banojnë në banesa individuale, ose struktura, të cilat klasifikohen si banesë.

You may also like...