Për trajtimin e disa familjeve që preken nga zbatimi i projektit “Lidhja e rrugës Transballkanike me superstradën Fier-Vlorë “ me programe sociale të strehimit

Njoftohen familjet që janë prekur nga zbatimi i projektit

“Lidhja e rrugës Transballkanike me superstradën Fier- Vlorë”, të paraqiten pranë Bashkisë Vlorë, për kryerjen e proçedurave të përfitimit të qirasë, në zbatim të VKM Nr.254 datë 09.05.2018 ““Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM Nr.58, datë 21.1.2015 “Për trajtimin e disa familjeve që preken nga zbatimi i projektit “Lidhja e rrugës Transballkanike me superstradën Fier-Vlorë “ me programe sociale të strehimit “”.

You may also like...