SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE FITUESI “DREJTOR”

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicioninDrejtor Drejtori e PronavePublike dhe Menaxhimit Aseteve, Bashkia Vlorë me procedurën e ngritjes ne detyre sipasparashikimeve nenit 26 ligjitKND shpall fitues për këtë pozicion:

1. Sonela Haxhiraj      83 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...