Projektvendim, Ndihma ekonomike Te ardhurat e Bashkise