SHPALLJE E LISTES SE VERIFIKUAR PER POZICIONIN “SPECIALIST PAGASH”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Pranimin, lëvizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategrine ekzekutive”, njofton se për plotësimin e vendit të lirë të punës me procedurën e lëvizjes paralele nuk shpallet asnjë fitues.

Në këto kushte plotësimi i këtij vendi të lirë pune do të vazhdojë me procedurën e pranimit në shërbimin civil shpall:

Aplikantet e kualifikuar per vazhdimin e procedures per pranim ne sherbimin civil :

  1. Eljona Fejzo
  2. Megi Zenuni

 

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 17.09.2019 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...