Bashkia e Vlores perjashton nga taksa e ndricimit, pastrimit

Bashkia e Vlores perjashton nga taksa e ndricimit, pastrimit dhe gjelberimit disa kategori.
Me vendim Nr.2, date 31.01.2017 “Per disa ndryshime ne VKB, date 28.12.2015 “Per miratimin e sistemit te taksave dhe tarifave ne territorin e Bashkise Vlore”, eshte riformuluar pika 3, “Tarifa e sherbimit te Ndricimit, Pastrimit, Gjelberimit”.
Perjashtohen nga kjo tarife kategorite si me poshte:
1. Pensionistet
2. Veteranet
3. Invalidet e punes dhe te luftes
4. Perfituesit e ndihmes ekonimike
5. Te verbrit
6. Te semuret paraplegjike dhe tetraplegjike
7. Te perndjekurit politike
Pra, kategorite e siperpermendura, perjashtohen nga tarifa per ndricimin, pastrimin dhe gjelberimin.

You may also like...