SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “TOPOGRAF”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë, në zbatim Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës Republikës Shqipërisë, i ndryshuar, VKB nr. 99, datë 22.12.2017 “Përmiratimin e numrit punonjësve Bashkisë, Institucioneve Varësisë”, Vendimin nr. 41 datë12.09.2019 i Kryetarit Bashkisë VlorëPër disa ndryshime Strukturën organizative Bashkisë Vlorë dhe Institucioneve vartëse – 2019”, shpall fitues për këtë pozicion:

1. Klaudio Nuredini

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...