PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DËMTIMI NË BANESËN E Z.JETNOR DEVOLLAJ NË DATËN 20.12.2019, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

Këshilli i Bashkisë Vlorë në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 8 pika 2, neni 9/1 pika b, neni 29/1, neni 54 pika dh ,të ligjit nr.8756 datë 26.03.2001 “Për emergjencat civile”, të ndryshuar neni 8, në VKM Nr. 329 data 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore” paragrafi III/ë dhe pika 3/a, pasi mori në shqyrtim materialin e përgatitur nga Drejtoria e Mbrojtjes Civile, Drejtoria e Financës dhe Këshilli i Qarkut Vlorë,

 

VENDOSI:

  1. 1. Të miratojë vlerën financiare të dëmeve të shkaktuara nga dëmtimi në banesën eJetnor Devollaj, e ndodhur në lagjen“ Kushtrimi ,, Rajoni Nr.5, Vlorë në datën 20.12.2019 ,sipas preventivit të hartuar nga ekspertët e Këshillit të Qarkut Vlorë përkatësisht në masën:

 

 

  • 670 (njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë ) lekë për punime ndërtimi.(339.341 x50% )

 

 

  • 657 (tetëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë për mobilje dhe pajisje elektroshtëpiake.

 

 

 

  1. Shpërblimi financiar do të përballohet nga fondi rezervë i Bashkisë Vlorë.

 

  1. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financë-Buxhetit dhe Drejtoria e

Mbrojtjes Civile pranë Bashkisë Vlorë.

  1. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015,neni 55 pika .

 

 

Konceptoi: L.Mëhilli                                                        

Pranoi:  A.Vreshtazi                                                                     

Miratoi: A.Vreshtazi                                             

                                                    KRYETARI

                                               Dritan LELI

You may also like...