PROJEKT – VENDIM “PËR NJË NDRYSHIM NË V.K.B-NË NR.114, DT.26.12.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË VLORË PËR VITIN 2020”

 

 “PËR NJË NDRYSHIM NË V.K.B-NË NR.114, DT.26.12.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË VLORË PËR VITIN 2020”

Këshilli i Bashkisë Vlorë, pasi mori në shqyrtim materialin e paraqitur nga Administrata e Bashkisë Vlorë, mbështetur në Ligjin nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”, neni 8 pika 2, 9 pika 1.1.b, 34,35,36,37,40,41,54 pika dh, dhe neni 64 pika c, Ligji nr.68/2017 “Për Financat e vetëqeverisjes Vendore”, neni 45, Ligji nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, neni 44, në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.9 datë 20.03.2018 “Për Procedurat standard të zbatimit të buxhetit” si dhe Udhëzimit plotësues nr.2 datë 20.01.2020 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020”, në V.K.B-së Nr.114, dt.26.12.2019 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Vlorë për vitin 2020”, i ndryshuar,

 

VENDOSI:

 

  1. Të miratojë fondin prej 2,440,291 lekë për realizimin e projekteve si më poshtë:

 

  1. Blerje pajisje, mobilie dhe sistemime te jashtme për Qendrën e Zhvillimit P.A.K Vlorë me fond 1,754,500 lekë
  2. Punime rrethimi në varrezat publike të fshatit Nartë, Vlorë në vlerën 685,791 lekë

 

  1. Këto fonde të pakësohen nga fondet e parashikuara për prokurimin e procedurës të investimit ”Rikonstruksion i palestrës së shkollës “24 Maji”, Vlorë”.

 

  1. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Administrata e Bashkisë Vlorë.

 

  1. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”.

 

KRYETAR

 

Dritan LELI

 

Konc. D.Zeraj                        Dr.Juridike

           F.Devollaj                    Dr.Investimeve dhe Zbatimit të Projekteve

           T.Zanaj                       Dr.Financës dhe Buxhetit

            E.Grabova                 Dr.Qendra e Zhvillimit P.A.K.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

Nr _______ Prot                                                                                       Vlorë, më ________ 2020

 

RELACION

 

“PËR NJË NDRYSHIM NË V.K.B-NË NR.114, DT.26.12.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË VLORË PËR VITIN 2020”

Bazuar në në Ligjin nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”, neni 8 pika 2, 9 pika 1.1.b, 34,35,36,37,40,41,54 pika dh, dhe neni 64 pika c, Ligji nr.68/2017 “Për Financat e vetëqeverisjes Vendore”, neni 45, Ligji nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, neni 44, në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.9 datë 20.03.2018 “Për Procedur at standard të zbatimit të buxhetit” si dhe Udhëzimit plotësues nr.2 datë 20.01.2020 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020”, në V.K.B-së Nr.114, dt.26.12.2019 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Vlorë për vitin 2020”, i ndryshuar, është hartuar ky projektvendim.

 

Bashkia Vlorë në V.K.B-në nr.114, dt.26.12.2019 “Për miratimin e Buxhetit të Bashkisë Vlorë për vitin 2020” ka parashikuar një fond për rikonstruksionin e palestrës së shkollës “24 Maji”. Duke qenë se rehabilitimi i kësaj shkolle është kryer mbi bazën e një bashkëfinancimi me fondet e buxhetit të shtetit, tashmë nuk është i nevojshëm përdorimi i këtij fondi dhe është menduar që të pakësohet për tu përdorur për realizimin e dy projekteve të reja të rëndësishme në vlerën 2,440,291 lekë, si më poshtë:

 

  • Blerje pajisje, mobilie dhe sistemime te jashtme për Qendrën e Zhvillimit P.A.K Vlorë me fond 1,754,500 lekë. Bazuar në kërkesën nr.98 prot datë 04.09.2020 me lendë “Kërkesë për fonde”, të Drejtorit të Institucionit, sqarohet se me fondet e PNUD është kryer rikonstruksioni total i QZHPAK Vlorë, si dhe është kryer mobilimi i një pjese të ambienteve, si sallat e terapisë, zyrat, kuzhina, dhe pjesërsiht dhomat e ndenjës. Aktualisht nevojiten disa pajisje e mobilie për dhomat e gjumit apo lavanderinë, sikurse janë krevata tek, dyshekë, jastëkë, kolltuqe, tv sipas tabelës së mëposhtme:

 

NR. OBJEKTI SASIA CMIMI TOTALI
1 Krevata tek 35 26,000 910,000
2 Dyshekë tek 35 10,000 350,000
3 Jastëk 35 700 24,500
4 Kënd (kolltuqe) minikuzhine 2 100,000 200,000
5 Tv 2 35,000 70,000
6 Rregullim i territorit të jashtëm prej 3,000 m2 200,000
                                                                                                      Totali 1,754,500

 

  • Punime rrethimi në varrezat publike të fshatit Nartë, Vlorë në vlerën 685,791 lekë. Aktualisht nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike janë kryer disa punime sistemimi dhe hapje të tokës së varrezave për zgjerimin e tyre, por është i nevojshëm kryerja e rrethimit sipas preventivit të mëposhtëm:

 

NR. Nr. Ana. PERSHKRIMI I PUNIMEVE NJESIA SASIA CMIMI VLEFTA SHUMA
 1 2.1 Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III m3 6.34 637 4,036
 2 2.110/2 Themel e xokol butobetoni C – 12/15 m3 4.75 1739 8,264
 3 an+3.837/a Rrethim me rrjete teli sp 2 mm me plastike e koloncina metalike te lyera me boje m2 652.50 857 559,193
        SHUMA 571,492
                TVSH (20%) 114,298
TOTALI (perfshire TVSH) 685,791

 

 

Nga sa më lart, ju ftojmë të miratoni këtë projektvendim me qëllim vazhdimin e procedurave të mëtejshme.

 

KRYETAR

 

Dritan LELI

 

 

 

Konc. D.Zeraj                        Dr.Juridike

           F.Devollaj                    Dr.Investimeve dhe Zbatimit të Projekteve

           T.Zanaj                       Dr.Financës dhe Buxhetit

            E.Grabova                 Dr.Qendra e Zhvillimit P.A.K.

You may also like...