Category: Projekt vendimet e keshillit

PROJEKT-VENDIM“PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR  TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË TË HANGARËVE PËR STREHIM AVIONËSH ME SIPËRFAQE TRUALLI 5264 M2 SI DHE TE OBJKETEVE PËRKATËSE”

PROJEKT-VENDIM“PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË TË HANGARËVE PËR STREHIM AVIONËSH ME SIPËRFAQE TRUALLI 5264 M2 SI DHE TE OBJKETEVE PËRKATËSE”

“PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR  TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË TË HANGARËVE PËR STREHIM AVIONËSH ME SIPËRFAQE TRUALLI 5264 M2 SI DHE TE OBJKETEVE PËRKATËSE”   Bazuar në  Ligjin Nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për...

PROJEKT – VENDIM  “PËR MIRATIMIN E NJOHJES SË  DETYRIMIT NDAJ STUDJOS” BAKER MCKENZIE” LIDHUR ME KUNDRAPADINË E BASHKISË VLORË DEPOZITUAR NË DHOMËN NDËRKOMBËTARE TË TREGËTISË PARIS, BAZUAR NË VKM NR.131, DATË 16.12.2018 PËR NGRITJEN E KUNDËRPADISË NË DHOMËN NDËRKOMBËTARE TË TREGËTISË, PARIS KUNDËR SHOQËRISË TIS-PARK”, LIDHUR ME KONTRATËN E KONCENSIONIT PARTNERITET PUBLIK/PRIVAT TË SISTEMIT DHE MENAXHIMIT TË PARKIMIT ME PAGESË NË QYTETIN E VLORËS”

PROJEKT – VENDIM “PËR MIRATIMIN E NJOHJES SË DETYRIMIT NDAJ STUDJOS” BAKER MCKENZIE” LIDHUR ME KUNDRAPADINË E BASHKISË VLORË DEPOZITUAR NË DHOMËN NDËRKOMBËTARE TË TREGËTISË PARIS, BAZUAR NË VKM NR.131, DATË 16.12.2018 PËR NGRITJEN E KUNDËRPADISË NË DHOMËN NDËRKOMBËTARE TË TREGËTISË, PARIS KUNDËR SHOQËRISË TIS-PARK”, LIDHUR ME KONTRATËN E KONCENSIONIT PARTNERITET PUBLIK/PRIVAT TË SISTEMIT DHE MENAXHIMIT TË PARKIMIT ME PAGESË NË QYTETIN E VLORËS”

 “PËR MIRATIMIN E NJOHJES SË  DETYRIMIT NDAJ STUDJOS” BAKER MCKENZIE” LIDHUR ME KUNDRAPADINË E BASHKISË VLORË DEPOZITUAR NË DHOMËN NDËRKOMBËTARE TË TREGËTISË PARIS, BAZUAR NË VKM NR.131, DATË 16.12.2018 PËR NGRITJEN E KUNDËRPADISË NË...