PV – PER NJE SHTESË NË V.K.B NR.8, DATE 13.08.2015 – shtese buxheti 2015

Detaje te 8. PV – PER NJE SHTESË NË V.K.B NR.8, DATE 13.08.2015 – shtese buxheti 2015
Parametri Vlera
Emri 8. PV – PER NJE SHTESË NË V.K.B NR.8, DATE 13.08.2015 – shtese buxheti 2015
Pershkrimi Këshilli i Bashkisë, pasi mori në shqyrtim kërkesën e bërë nga Kryetari i Bashkise, në zbatim  të ligjit Nr.8652, date 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar me ligjin nr.30/2015, neni 8 pika 1/I.a, nenit 32, pika dh, e, neni 44 gërma c, Ligjit Nr.7776, date 22.12.1998 “Per buxhetin lokal”, neni 18, ndryshuar me Ligjit Nr.8399 date 09.09.1998 “Per buxhetin lokal”, neni 18, ligjit Nr.9936, date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqipërisë” neni 44 (rishpërndarje e fondeve buxhetore për njësitë e qeverisjes vendore)
Dokumenti PER NJE SHTESË NË V.K.B NR.8, DATE 13.08.2015 – shtese buxheti 2015.pdf
Madhesia 697.75 kB
Krijuar ne: 11/13/2015 00:00
Shkarko PV – PER NJE SHTESË NË V.K.B NR.8, DATE 13.08.2015 – shtese buxheti 2015
Aktualizaur ne 11/13/2015 11:21

You may also like...