PROJEKT – VENDIMIN “MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN GUSHT 2020

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË

PËR MUAJIN  GUSHT 2020

 

 

 

Bazuar në Ligjin nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b, neni 54 pika k dhe n, Ligjin Nr. 57, datë 18.07.2019, “Për Asistencen Sociale ne Republiken e Shqiperise “ , VKM Nr.763, datë 29.11.1995, pika 2, gërma c, “Për  kriteret e përdorimit të të ardhurave të Pushtetit Lokal”, si dhe VKB Nr.4, datë 30.01.2020, “ Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok ndihmen”, për familjet që nuk i plotësojnë të gjitha kriteret për  dhënien e ndihmës ekonomike, si dhe në bazë të materialit të paraqitur nga Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social për Këshillin e  Bashkisë

.

                                                      

                                                         

                                                   V E N D O S A:

 

Të përfitojnë ndihmë ekonomike 44 familje me kushte shumë të vështira social-

ekonomike, me një fond 133.400(njëqind e tridhjetë e tremije katërqind)lekë.

 

Nr Njësitë      administrative    NDIHMË                     EKONOMIKE
nr lekë
1 Qendra e Bashkisë       Vlorë 41 114.900
2 Njesia Administrative Shushice 2 14.500
Njësia Administrative Qendër 1 4.000
        GJITHËSEJ 44 133.400

Familjet që përfitojnë   në skemën e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e  Bashkisë ndodhen në listën bashkëlidhur materialit.

 

               TË MOS TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE

 

Nr Emri Atësia Mbiemri Rajoni Arsyet përkatëse

 

1 Diana Qemal Mankaj 1 Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek
2 Agron Hysen Zeqo 1 Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek
3 Malvina Fiqiri Hoxhara 4 Përmirësuar gjendja ekonomike
4 Luljeta Sejko Bleta 4 Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek

 

  1. Ndihma ekonomike të fillojë në datën 01.08.2020 dhe pagesa të bëhet mbas datës 31. 09.2020.
  2. Masa e pagesës për familjet përfituese përllogaritet sipas V.K.M nr. 957, datë 04.09.2019 “Per përcaktimin e kritereve,të proçedurave,dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike” pika 1,kreu IV.
  3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e Ndihmës dhe Shërbimit Social .
  4. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit  nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b.

 

                                      

 

                                                                             

 

                                                                                K R Y E T A R I                            

                                                                                           

                                                                                       Dritan Leli

      

               

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

                                         

                                    R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL

 

Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2020

 

 

R E L A C I O N

mbi

PROJEKT – VENDIMIN

“MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË

PËR MUAJIN GUSHT 2020

 

Për tu ardhur në ndihmë familjeve me të ardhura të pamjaftueshme dhe në kushte të vështira social-ekonomike, të cilat nuk përfitojnë sipas kritereve të Ligjit  Nr. 57 dt. 18.07.2019, “Për Asistencen Sociale ne Republiken e Shqiperise” , bazuar në VKB Nr.4, datë 30.01.2020, “ Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondet e buxhetit Vendor”,  mbi bazën e kërkesave të paraqitura, kontrolleve faktike mbi gjëndjen social- ekonomike , propozohet  të trajtohen me ndihmë ekonomike 41 familje .

Për muajin Korrik 2020 të trajtohen për herë të parë familjet e mëposhtme  sipas arsyeve të parashtruara për secilën familje.

           

Nr Emër Atësi Mbiemër Nr.pers  Përshkrimi i gjendjes familjare
1 Enkelejda Hilmi Vreshtazi 3 Gjëndje e vështirë  social.ekonomike.
2 Mirela Lika Hyso 4 Gjëndje e vështirë  social.ekonomike.
3 Meriban Sabri Rapaj 4 Gjëndje e vështirë  social.ekonomike
4 Donika Karafil Arapaj 1 K/F. Gjëndje e vështirë  social.ekonomike
5 Valentina Kadri Muharemi 2 Gjëndje e vështirë  social.ekonomike.
6 Xhonatan Balla 1 Jetim.Gjëndje e vështirë  social.ekonomike
7 Antoneta Nazo Rrapo 2 Gjëndje e vështire  social.ekonomike

 

                              Drejtore e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social

 

Irena Stasa

 

You may also like...