PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN TETOR 2015

Detaje te 3. PV – “PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN TETOR 2015”
Parametri Vlera
Emri 3. PV – “PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN TETOR 2015”
Pershkrimi . Këshilli i Bashkisë Vlorë, mbështetur në Ligjin Nr.8652, datë 31.07.2000, “Për orgnizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 72, pika 4, paragrafi 1, gërma c, Ligjin Nr. 9355, datë 10.03.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqerore”, VKM Nr.763, datë 29.11.1995, pika 2, gërma c, “Për kriteret e përdorimit të të ardhurave të Pushtetit Lokal”, si dhe VKM Nr.787, datë 14.12.2005, “Për familjet që nuk i plotësojnë të gjitha kriteret per dhenien e ndihmes ekonornike dhe per zbutjen e varferise ne qytet”…
Dokumenti PV – “PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË.pdf
Madhesia 849.75 kB
Krijuar ne: 10/29/2015 00:00
Shkarko  PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN TETOR 2015
Aktualizaur ne 11/09/2015 05:02

You may also like...