SHPALLJA E REZULTATIT PERFUNDIMTAR PER POZICIONIN “INSPEKTOR I KONTROLLIT VETERINAR” 14.04.2017

SHPALLJA E REZULTATIT PER POZICIONIN “INSPEKTOR I KONTROLLIT VETERINAR”
Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Inspektor i Kontrollit Veterinar” në Drejtorinë e Shendetit Publik dhe Mbrojtjes Konsumatore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP

Nuk ka kandidate fitues për këtë pozicion.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Bashkia Vlorë

You may also like...