NJOFTIM

nderuar taksapagues,

 

Drejtoria e Ardhurave Vendore Bashkia Vlorë,bazuar Ligjin nr. 9632, datë  30.10.2006  “Per sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar si dheVendimit nr.88, datë , 24.12.2020 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore territorin e BashkisëVlorë Këshillit Bashkisë Vlorë, njofton gjithabizneset se duhet likujdojnë detyrimet ndaj bashkisëVlorë. Sipas afateve pagesave, miratuar me V.K.B 88, datë 20.12.2020 rikujtojmë se afati i pagesëspër taksën e fjetjes hotel dhe tarifën e hapësirës publike është data 20 shtator 2021.

Mbas përfundimit këtij afati do vijohet aksioni përlirimin e hapësirës publike përdoret për qëllimebiznesi, për gjitha subjektet do rezultojnëdebitorë mbas datës 20 shtator 2021.

Ju faleminderit për kontributin tuaj,

DREJTORIA E TË ARDHURAVE VENDORE

BASHKIA VLORË

You may also like...