SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE TË FITUESIT PËR POZICIONET “Specialist per mbrojtjen e femijeve” dhe “Specialist i vlerësimit të nevojave” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit Social.

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE TË FITUESIT PËR POZICIONET Specialist per mbrojtjen e femijeve dhe Specialist i vlerësimit nevojave Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit Social.

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin “Specialist per mbrojtjen e femijeve Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social Bashkisë Vlorë me procedurën e lëvizjesparalele, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatet paraprake për këtëpozicion:

1. Stela Miri         70 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...