SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “Inspektor Borxhi”

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE Inspektor Borxhi

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Inspektor borxhi” në Drejtorinë e Ardhurave Vendore, Bashkia Vlorë, me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fitues për këtë pozicion:

1. Anita Shehu     72 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...