PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

 

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e pestë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”.

Informacionin rreth programit, profilet e kërkuara, numrin e praktikantëve dhe  institucionet pjesëmarrëse mund t’i gjeni në linkun : http://praktika.arsimi.gov.al, nga ku mund të kryeni edhe aplikimin online, pasi të klikoni në dritaren “Apliko”.

  

Aplikimi është i hapur për të rinjtë, që përmbushin këto kritere:

jenë 21-26 vjeç;
kenë përfunduar minimalisht ciklin e parëstudimeve“Bachelor”;
mos kenë qenë pjesë e programit gjatë thirrjevemëparshme .

rinjtë e interesuar duhetaplikojnë vetëm një institucioncaktuar, kundërt aplikimi i tyre nuk do të merret konsideratë.

Dokumentet që duhet të ngarkojnë aplikantët janë :

a-  CV (jetëshkrimin) e aplikantit;

b-  Letra e motivimit

Afati për aplikim është nga data 7 shkurt deri më datë 29 shkurt 2020.

Pas mbylljesaplikimeve, institucionet përkatëse do të lajmërojnë nëpërmjet postës elektronike përzgjedhurit përfilluar praktikën 3- mujore,

nga data 9 mars – 9 qershor 2020.

 

Pjesëmarrësit do të përfshihen në një përvojë pune, në ndërveprim me profesionistët në administratën publike, institucionet e tjera publike, njësitë e vetëqeverisjes vendore, dhe shoqëritë tregtare, me qëllim përfitimin e njohurive praktike, pasurimin e jetëshkrimit të tyre, zgjerimin e rrjetit të kontakteve, pajisjen me të ashtuquajturat “aftësi të buta” si puna në grup, komunikimi i sigurtë, përshtatshmëria në ambjentin e punës, aftësia për të ndërmarrë iniciativa.

Periudha tre – mujore e praktikës do të njihet si përvojë pune nga Departamenti i Administratës Publike, ndërsa në përfundim të saj ofrohet punësim për mbi 200 më të mirët. 

You may also like...