SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “SPECIALIST ARKIVE”

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin “Specialist Arkive Drejtorinë e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatet perfundimtare për këtë pozicion:

Nuk ka kandidatë fitues për këtë pozicion.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...