SHPALLJE E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR “DREJTOR” NË DREJTORINË E DIASPORËS

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, vijim procedurave konkurrimit për plotësimin e vendit lirë pozicioninDrejtor Drejtorinë e Diasporës Bashkisë Vlorë me procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimin civil kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, sipas parashikimeve nenit 26 ligjit, KPP shpallrezultatin përfundimtar konkurrimit për këtë pozicion:

Nuk shpallet asnje kandidat fitues.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...