SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Pergjegjes” në Drejtorinë e Infrastruktures dhe Zbatimit te Projekteve, Bashkia Vlorë me procedurën e ngritjes ne detyre sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit, KND shpall fitues për këtë pozicion:
1. Fatjon Devollaj 84 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Bashkia Vlorë

You may also like...