SHPALLJE PËR POZICIONIN: “Punonjës Social” për Shërbimet Mbështetëse për Fëmijët dhe Familjet (SHMFF) (Pozicion me Kod Pune)

SHPALLJE PËR POZICIONIN:

Punonjës Social për Shërbimet Mbështetëse për Fëmijët dhe Familjet (SHMFF)

(Pozicion me Kod Pune)

Pozicioni i punës që kërkohet

Punonjës Social për fuqizimin e familjes

Kohëzgjatja e punës

Qershor 2021-31 Dhjetor 2021 (3 muaj periudhë prove)

Data përmbyllëse e dorëzimit të aplikimit

1 Korrik 2021

Data e shpalljes së kandidatëve

7 Korrik 2021

Roli dhe pozicioni:

Në kuadër të funksionimit dhe ngritjes të SHMFF kërkohet të punësohet një Punonjës Social për fuqizimin e familjes i cili së bashku me profesionistët e tjerë punonjës të qendrës do të jetë përgjegjës për koordinimin me Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijës me qëllim identifikimin, vlerësimin dhe mbështetjen e fëmijës dhe familjes me qëllim parandalimin e ndarjes dhe/ose ribashkimin e tyre.

Kriteret e pozicionit:

1. Diplomë Bachelor në Punë Sociale (preferohet master);
2. Të ketë jo më pak se 3 vite pune eksperiencë;
3. Pjesëmarrje në trajnime dhe seminare në fushat e shërbimeve shoqërore dhe mbrotjes sociale
4. Të jetë njohës shumë i mirë i paketave ligjore të fushës;
5. Njohës i mirë i hartëzimit të shërbimeve në zonë;
6. Aftësi shumë të mira komunikimi dhe ndërveprimi në punën në grup;
7. Aftësi të mira të arrritjes së afateve dhe të dokumentimit në kohë;
8. Aftësi shumë të mira të përdorimit të kompjuterit të paketës MS Office etj;

Përgjegjësitë Specifike:

1. Punonjësi social pranë SHMFF vlerëson të gjitha rastet  në nivel shumë dimensional, për të  kuptuar  gjerësisht nevojat dhe ndërton planin e ndërhyrjes për familjet dhe fëmijët në qendër;

2. Punonjësi social për fëmijën dhe familjen do të punojë ngushtësisht mbi:  
a. krijimin e  një marrdhënieje besimi me fëmijët dhe familjen,
b. vleresimin e nevojave,
c. vizitat në familje,
d. këshillimin,
e. orientimin e anëtarëve të familjes drejt shërbimeve specifike,
f. orientimin dhe këshillimin me familjet dhe fëmijët në mënyrë individuale dhe në grup
3. Vlerëson dhe monitoron në vazhdimësi përparimin e klientit sipas qëllimeve dhe objektiave të matshme, të përshkruara në planin e trajtimit dhe kujdesit pjesë e PIZH;
4. Punonjësi social është anëtar i ekipit multidisiplinar dhe ndjek në mënyrë të rregullt ecurinë e rastit;
5. Punonjësi social bashkërendon punën me profesionistë të tjerë për të vlerësuar gjendjen social-ekonomike, shëndetësore ose fizike të klientëve për të vlerësuar dhe ndëryhyrë në mbështetjen ndaj nevojave të tyre;
6. Referon dhe ndërlidh me burimet në komunitet apo shërbimet e ofrura nga institucione shtetërore  për të siguruar mbështetje  të tilla si ndihmë financiare, strehim, arsim, dhe punësim;
7. Advokon për klientët për  përfshirrjen në sistem marrjen e shërbimeve më të mira;
8. Punonjësi social për fëmijën dhe familjen, do të jetë i dedikuar në punën me fëmijët dhe dhe familjen në çdo rast si në familjet me:
a. Prindërit biologjikë
b. Kujdestarët ligjorë të cilët mund të jenë më lidhje gjaku ose jo
c. Prindërit birësues të fëmijëve
d. Prindërit kujdestarë Profesionistë

Menaxhimi

Raporton në mënyrë të rregullt dhe periodike tek Përgjegjësi.

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a) Jetëshkrim
b) fotokopje të diplomës;
c) fotokopje të librezës;

ç) çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

d) fotokopje të letërnjoftimit (ID);

dh) vërtetim të gjendjes shëndetësore; e) Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

Procedura e Aplikimit:

Aplikantët e interesuar për këtë pozicion duhet të dërgojnë dokumentat me postë apo drejtpërdrejtë në institucion, brenda datave që do të vendosen në shpallje.

Në vemendjen tuaj që në subjektin ku dërgohet aplkimi të vendoset: Aplikim për Punonjës Social për fuqizimin e familjes.

Procedura e Vlerësimit:

Kriteret e vlerësimit

Vlerat

Dokumentacioni

60 pikë

Intervista

40 pikë

Vetëm kandidatët të cilët grumbullojnë të paktën 70 pikë renditen fitues.

You may also like...