SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Jurist” në Drejtorinë JURIDIKE)

Lloji i diplomës:“Shkenca juridike”, niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"
Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për
nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Pranimin, lëvizjen
paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategrine ekzekutive”, njofton se për plotësimin
e vendit të lirë të punës me procedurën e lëvizjes paralele nuk shpallet asnjë kandidat.
Në këto kushte plotësimi i këtij vendi të lirë pune do të vazhdojë me procedurën e pranimit në
shërbimin civil.

Njoftimi i aplikantëve me këtë procedurë do të bëhet në faqen e Shërbimit Kombëtar të
Punësimit dhe atë të Bashkisë Vlorë në datën 26.04.2019.

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 07.05.2019 ora 10:00 në ambientet e
Bashkisë Vlorë.
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME
SHKRIM DHE INTERVISTA
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

  • Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjes vendore”
  • Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”
  • Kodin e Proçedurave Administrative,
  • Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”
  • Ligji nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e
    funksioneve publike”,
  •  Ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a- deri në 15 pikë për dokumentacionin e dorëzuar
b- deri në 60 pikë për vlerësimin me shkrim
c- deri në 25 pikë për Intervistën e strukturuar me gojë
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve,
mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të
Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”
http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015
DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURRIMIT
Data e daljes së rezultateve paraprake të konkurrimit: 10.05.2019.

You may also like...