SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Edukatore (mësues parashkollor)” në Kopshtin Nr. 10)

Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, Udhëzim nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “mësues për shqipërinë”, Urdhër Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” dhe shkresën nga Kopshti Nr. 10 hyrë në Bashki me Nr. 4496 prot., datë 10.06.2020 “Kërkesë për punonjës arsimor”.

Drejtoria e Kopshtit Nr. 10, Bashkia Vlorë, shpall procedurat për vendin e lirë të punës:

Edukatore (mësues parashkollor)

Kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët për procedurat dhe kriteret e veçanta bazohen në:

Udhëzimin nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “mësues për shqipërinë”, Kreu IV “Procedurat e punësimit të mësuesve”.

You may also like...