Njoftim për listën e verifikuar– Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurëne pranimit shërbimin civil, nuk shpall asnje kandidat.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...