SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Edukatore” në Kopshtin Nr. 2 (me afat të caktuar)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VLORË

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

(1 (një) pozicion“Edukatore” në Kopshtin Nr. 2 (me afat të caktuar)

Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, Udhëzim Nr.12, Datë 10.06.2021 Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues Për Shqipërinë””, Listen me rezultatet e kandidateve te profilit Arsimi Parashkollor, te portalit “Mesues per Shqiperine” 2020 ardhur me shkresën nr. 2175 Prot., datë 08.09.2020 nga DPAP, hyrë në Bashki me nr. 7757, datë 14.09.2020, Urdhër Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzim Nr. 30, Datë 12.09.2018 Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat epunës mësimore në institucionet e arsimit parauniversitar”, dheshkreses nga Kopshti Nr. 2 “Kërkesë” hyrë në Bashki me nr. 13005prot., datë 21.09.2021.

Shpallet procedura për vendin e lirë të punës:

Edukatore (mësues parashkollor)

në Kopshtin Nr. 2 (me afat të caktuar)

Kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët për procedurat dhe kriteret e veçanta bazohen në:

Udhëzim Nr.12, Datë 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues Për Shqipërinë””.

You may also like...