SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

(1 (një) pozicion“Edukatore (mësues parashkollor)Kopshtin pranë Shkollës “Selam Musai”, Babicë e Madhe

Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, Udhëzim nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “mësues për shqipërinë”, me ndryshime, Urdhër Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë, Udhëzim Nr. 30, Datë 12.09.2018 Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat epunës mësimore në institucionet e arsimit parauniversitar, shkresës nr. 10886 prot., datë 26.11.2020 “Njoftim per dalje ne pension” dheshkreses nr. 535 prot., date 10.12.2020, “Informacion” hyre ne Bashki me nr. 11318 prot., date 11.12.2020.

Shpallet procedura për vendin e lirë të punës, punesim i perkohshem:

Edukatore (mësues parashkollor)

Kopshtin pranë Shkollës “Selam Musai”, Babicë e Madhe

Kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët për procedurat dhe kriteret e veçanta bazohen në:

Udhëzimin nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “mësues për shqipërinë”, Kreu IV “Procedurat e punësimit të mësuesve”, me ndryshime.

You may also like...