Shpallje per verifikim paraprak – Specialist Urbanist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë tënenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuardhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit shërbimin civil, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimitnë shërbimin civil:

1. Artan Hoshafi

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 11 korrik2018, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

  

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

 

You may also like...