Category: Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – “Drejtor” në Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Investimeve të Huaja 0

Njoftim për verifikimin paraprak – “Drejtor” në Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Investimeve të Huaja

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë...

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Arsimi)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Arsimi)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist në Drejtorinë e Investimeve të Huaja dhe Integrimit në BE

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist në Drejtorinë e Investimeve të Huaja dhe Integrimit në BE

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (1 (një) Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (1 (një) Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (1 (një) Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore) Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”,...

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE PËR POZICIONIN “SPECIALIST ADMINISTRIM REGJISTRI – G.I.S”

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE PËR POZICIONIN “SPECIALIST ADMINISTRIM REGJISTRI – G.I.S”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” në Sektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST PROTOKOLL-ARKIVE NJ. A. SHUSHICË”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST PROTOKOLL-ARKIVE NJ. A. SHUSHICË”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë...