Category: Njoftime

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE ARSIMIT PARASHKOLLOR JANAR 2021

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE ARSIMIT PARASHKOLLOR JANAR 2021

VendPuneID zvap profil emri Mbiemer NrRendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Fatbardha Hitaj...

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – SuMo

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – SuMo

INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO   CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST Municipality of Vlore in the framework of the Project “Sustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area”/ ACRONYM: SuMo”, co –financed...

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit Social

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit Social

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Edukatore (mësues parashkollor)” në Kopshtin pranë Shkollës “Selam Musai”, Babicë e Madhe Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Edukatore (mësues parashkollor)” në Kopshtin pranë Shkollës “Selam Musai”, Babicë e Madhe Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Njoftim për listën e verifikuar– Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për listën e verifikuar– Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI  I  KUSHTËZUAR PËR MUAJIN TETOR 2020

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI  I  KUSHTËZUAR PËR MUAJIN TETOR 2020

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2020 PROJEKT...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist per mbrojtjen e femijeve  në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social) Lloji i diplomës: “Shkenca sociale”, niveli minimal idiplomës “Master Shkencor“ Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22...