Category: Njoftime

SMENSWICT

SMENSWICT

SMENSWICT – Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems    Partneret e Projektit LB (P1) CHAMBER OF...

i-Alarms

i-Alarms

i-ALARMS – Ionian-Adriatic earLy wARning Monitoring System Në një kohë të ndryshimeve globale, bota po përpiqet të përballet me kushtet e reja të jetës, të cilat lidhen ndjeshëm me ndryshimin e klimës dhe rreziqet...

GreatSun

GreatSun

GreatSun – GREece and Albania Towards SUstaiNability Konsumi i energjisë i ndërtesave është një nga sfidat kryesore në qytetet e BE-së me rinovim që paraqet një mundësi madhore në të njëjtën kohë. Mundësitë lindin...

Për trajtimin e disa familjeve që preken nga zbatimi i projektit “Lidhja e rrugës Transballkanike me superstradën Fier-Vlorë “ me programe sociale të strehimit

Për trajtimin e disa familjeve që preken nga zbatimi i projektit “Lidhja e rrugës Transballkanike me superstradën Fier-Vlorë “ me programe sociale të strehimit

Njoftohen familjet që janë prekur nga zbatimi i projektit “Lidhja e rrugës Transballkanike me superstradën Fier- Vlorë”, të paraqiten pranë Bashkisë Vlorë, për kryerjen e proçedurave të përfitimit të qirasë, në zbatim të VKM...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE FITUESI “DREJTOR”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE FITUESI “DREJTOR”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e PronavePublike dhe Menaxhimit të Aseteve, Bashkia Vlorë me...

Mbi programin e banesave me kosto te ulet, nepermjet subvencionimit te interesave te kredise nga buxheti i shtetit

Mbi programin e banesave me kosto te ulet, nepermjet subvencionimit te interesave te kredise nga buxheti i shtetit

Ne vijim te njoftimit per projektin e subvencionimit te interesave te kredise nga buxheti i shtetit, per shkak te perditesimit nga drejtoria e strehimit prane MF&E te kufijeve minimale dhe maksimale te te ardhurave...

Njoftim për listen e verifikuar– “Drejtor” në Drejtorinë e Pronave Publike & Menaxhimit të Aseteve

Njoftim për listen e verifikuar– “Drejtor” në Drejtorinë e Pronave Publike & Menaxhimit të Aseteve

 Njoftim për listen e verifikuar– “Drejtor” nëDrejtorinë e Pronave Publike & Menaxhimit të Aseteve Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Instruktor” në Sektorin e Sportit)

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Instruktor” në Sektorin e Sportit)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË QENDRA KULTURORE E FEMIJEVE SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Instruktor” në Sektorin e Sportit) Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Grabian, Llakatund)

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Grabian, Llakatund)

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Grabian, Llakatund) Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi...

Njoftim për verifikimin paraprak – “Drejtor” në Drejtorinë e Pronave Publike & Menaxhimit të Aseteve

Njoftim për verifikimin paraprak – “Drejtor” në Drejtorinë e Pronave Publike & Menaxhimit të Aseteve

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë...