Category: Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)   Lloji i diplomës:“ :“ Agronomi”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist Pagash në Drejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Pagash në Drejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist Pagash në Drejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit)   Lloji i diplomës: “Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor “ Drejtoria e Burimeve Njerëzore të...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE NGRITJE NE DETYRE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit) Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve) Lloji i diplomës “Agronomi”,...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist Pagash në Drejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit) Lloji i diplomës: “Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Pagash në Drejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit) Lloji i diplomës: “Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist Pagash në Drejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit) Lloji i diplomës:...

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “SPECIALIST ARKIVE”

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “SPECIALIST ARKIVE”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Arkive” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me procedurën...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST ARKIVE”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST ARKIVE”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Arkive” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me procedurën...

01.07.2019 – Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Arkivist”

01.07.2019 – Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Arkivist”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE “Specialist Pranimi”

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE “Specialist Pranimi”

Në zbatimtëligjit Nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” I ndryshuar,nëpërfundimtëproceduravetëkonkurimitpërplotësimin e vendittëlirënëpozicionin “Specialist Pranimi” nëDrejtorinë e TaksavedheTarifaveVendoretëBashkisëVlorë me procedurën e pranimitnëshërbimin civil nëkategorinëekzekutive,sipasparashikimevetënenit 22tëligjit, KPP shpall rezultatet përfundimtare për këtë pozicion: Nuk ka kandidatë fitues për këtë pozicion. Drejtoria...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Arkivist”

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Arkivist”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...