Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Njoftime

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE  Lloji i diplomës “Agronomi”, niveli minimal i diplomës...

October 10, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE: “SPECIALIST I BORXHIT”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

October 10, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim Publik

R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8752 prot.                               ...

October 10, 2018

Read More

Njoftime

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE“Specialist i Borxhit”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar,në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin...

October 9, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist i Borxhit

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar...

October 1, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim publik për Qëndren Historike

BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8251 prot.                                   ...

September 26, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim publik për Qëndren Historike

BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8251 prot.                                   ...

September 26, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim publik për Qëndren Historike

BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8251 prot.                                   ...

September 26, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim publik për Qëndren Historike

BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8251 prot.                                   ...

September 26, 2018

Read More

Njoftime

Njoftim publik për Qëndren Historike

BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr.8251 prot.                                   ...

September 26, 2018

Read More