Category: Njoftime

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE NGRITJE NE DETYRE  (Përgjegjës i Sektorit të Borxhit dhe Kontrollit në Terren në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Përgjegjës i Sektorit të Borxhit dhe Kontrollit në Terren në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË   Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor”  Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Pranimi

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Pranimi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIAE BURIMEVE NJERËZORE Lloji i diplomës: “Arkitekturë, Urbanistkë, Inxhinieri Ndërtimi”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor” Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si...

Njoftim për bursat 2018-2019

Njoftim për bursat 2018-2019

NJOFTIM  Bashkia Vlorë  njofton studentët  që ndjekin  studimet në vitin e parë në  institucionet e larta arsimore publike se  mund të përfitojnë bursë në rast se plotësojnë kriteret   si studentë  në nevojë : Studentë...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II...

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST AGRONOM)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST AGRONOM)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe...

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Inxhinier Ndertimi)

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Inxhinier Ndertimi)

Specialist  në  Drejtorinë  e  Planifikimit  dhe  Zhvillimit te Territorit Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit Nr....

SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist agronom” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve të...

Takim Publik: Llogaridhënia për zbatimin e buxhetit për vitin2018

Takim Publik: Llogaridhënia për zbatimin e buxhetit për vitin2018

Date 16 oren 16:00 organizohet takimi publik me banoret e Rajonit 5. Tematika e këtij takimi është llogaridhënia për zbatimin e buxhetit për vitin 2018 si dhe vazhdimi i Buxhetimit me pjesëmarrje të komunitetit...