Category: Njoftime

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (Pozicioni “Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.2) 0

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (Pozicioni “Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.2)

Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, Udhëzim nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE  (5 (pesë) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.3, Nr. 15, Nr. 7, Nr. 1 dhe  Kopshti 1 Maji)

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (5 (pesë) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.3, Nr. 15, Nr. 7, Nr. 1 dhe Kopshti 1 Maji)

Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, Udhëzim nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist “Arkivist” në Drejtorinë e BurimeveNjerëzore) Lloji i diplomës: “Arsim i Lartë”, niveli minimal idiplomës “Bachelor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”...

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH publikuar 16.10.2019

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH publikuar 16.10.2019

Vend Pune ID ZVAP Profil Emri Mbiemer Nr Rendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Inxhinier Mjedisi”

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Inxhinier Mjedisi”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH 09.10.2019

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH 09.10.2019

Vend Pune ID ZVAP Profil Emri Mbiemer Nr Rendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi...

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “TOPOGRAF”

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “TOPOGRAF”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë, në zbatim të Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, VKB nr. 99, datë 22.12.2017 “Përmiratimin e numrit të punonjësve të Bashkisë,...

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH publikuar 04.10.2019

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT 2019 -FIER – APSH publikuar 04.10.2019

Vend Pune ID ZVAP Profil Emri Mbiemer Nr Rendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist “Arkivist” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Arkivist” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Arkivist” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore) Lloji i diplomës:“Arsim i Lartë”, niveli minimal i...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (5 (pesë) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.15, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 2 dhe Kopshti Nr. 3)

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (5 (pesë) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.15, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 2 dhe Kopshti Nr. 3)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (5 (pesë) pozicione“Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.15, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 2 dhe Kopshti Nr. 3) Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për...