Category: Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Jurist” në Drejtorinë JURIDIKE)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Jurist” në Drejtorinë JURIDIKE)

Lloji i diplomës:“Shkenca juridike”, niveli minimal i diplomës "Master Shkencor" Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE  (Drejtor në Drejtorinë e Koordinimit të Projekteve, Investimeve të Huaja dhe  Turizmit)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Drejtor në Drejtorinë e Koordinimit të Projekteve, Investimeve të Huaja dhe Turizmit)

Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike, Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor”   Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL ( Specialist “JURIST” në Drejtorinë Juridike)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL ( Specialist “JURIST” në Drejtorinë Juridike)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të...

Njoftim Shprehje Interesi

Njoftim Shprehje Interesi

Keshilli i Bashkise Vlore ka miratuar vendimin nr.22 datë 28.02.2019 “Për dhënien me huapërdorje të territorit të shkollës Aliban, Njësia Administrative Novoselë,  me sipërfaqe prej 4500 m2, pjesë e pasurisë nr. 91 zk.1012”, me qellim sistemimin e...

SHPALLJE E FITUESVE “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës , Shërbimit Social

SHPALLJE E FITUESVE “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës , Shërbimit Social

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar , në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social)

Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike, juridike dhe sociale”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

        REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike, juridike dhe sociale”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit...