Category: Njoftime

SHPALLJE E LISTES SE VERIFIKUAR PER POZICIONIN  “SPECIALIST PAGASH”

SHPALLJE E LISTES SE VERIFIKUAR PER POZICIONIN “SPECIALIST PAGASH”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Pranimin, lëvizjen paralele, periudhen e...

SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist agronom” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Agronom

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Agronom

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

Njoftim për listen e verifikuar– Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit

Njoftim për listen e verifikuar– Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dheIII të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall: Aplikantët e kualifikuar...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Agronom

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Agronom

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Agronom Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr....

Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit

Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit

Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të...

Njoftim për listën e verifikuar – Specialist Pagash

Njoftim për listën e verifikuar – Specialist Pagash

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË  (Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit) Lloji i diplomës: : “Inxhinieri / Menaxhim” niveli minimal i diplomës  “Master shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve)   Lloji i diplomës:“ :“ Agronomi”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist Pagash në Drejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Pagash në Drejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist Pagash në Drejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit)   Lloji i diplomës: “Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor “ Drejtoria e Burimeve Njerëzore të...