NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

“Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore”

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Vlorë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

–  kandidati fitues është:

  1.        Z. Oltjon Bejaj            78 pikë

You may also like...