NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Inxhinier Ndertimi)

Specialist  në  Drejtorinë  e  Planifikimit  dhe  Zhvillimit te Territorit

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Vlorë në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se:

  • kandidati fitues është:

 

  1. Zj. Ermelinda Nebiu 75 pikë

You may also like...