Njoftim për verifikimin paraprak – “Përgjegjës” në Sektorin e Buxhetit në Drejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit

zbatim nenit 26, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut III VKM nr. 242, datë 18.03.2015, Për plotësimin e vendeve lira kategorinë e ulët dhe mesme drejtuese, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e ngritjes detyrë dhe pranim nga jashtë Shërbimin Civil:

1. Xhuli Kasëmi

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 17.07.2023,ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë. 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...