NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST AGRONOM)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,  Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Vlorë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidati fitues për grupin e pozicioneve:“Specialist Jurist” në Drejtorinë Juridike, Bashkia Vlorë.

 

Lloji i diplomës “Agronomi” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”:

  1. Sanie Balla 72 pikë
  2. Valbona Rrapi 70 pikë

You may also like...