NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST AGRONOM)

NJOFTIM FITUESI

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST AGRONOM)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Vlorë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidati fitues për grupin e pozicioneve: “Specialist Agronom” në Drejtorinë e Aseteve dhe Pronave Publike, Bashkia Vlorë.

Lloji i diplomës Agronomi niveli minimal i diplomës“Master Shkencor:

1. Thanas Qesargjoni                                    79.5 pikë

You may also like...