NJOFTIM PËR KRYERJEN E SHËRBIMEVE FUNERALE

Duke filluar nga data 01.02.2024 dhe ne vijim, bazuar nëLigjin nr. 9920 datë 15.04.2004 “Për Administrimin e shërbimit të varrimit” si edhe  në VKB nr.7, datë 29.01.2024  “Për një Ndryshim në Vendimin nr.96 datë 07.12.2023 i Këshillit të Bashkisë Vlorë “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në territorin e Bashkisë Vlorë për vitin 2024” shërbimi funeral do të kryhet nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike të Bashki Vlorë.

Të gjitha subjektet private të cilat ushtrojnë aktivitet për   kryerjen e shërbimeve funerale duhet të paraqiten pranë Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike te Ish Parku i Udhëtarëve për tu pajisur me dokumentacionin përkatës për vijimin e procedurave të mëtejshme.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin!

You may also like...