Njoftim për listën e verifikuar– Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për listën e verifikuarSpecialist per mbrojtjen e femijeve

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurëne pranimit shërbimin civil,

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1. Ermir Allushaj
2. Ermonela Kadria
3. Inva Shero
4. Ortensia Sadiku
5. Sara Lelaj
6. Silva Laboviti

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 25 Maj 2022, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

 

You may also like...