NJOFTIM PËR LISTËN E VERIFIKUAR– “SPECIALIST PERSONELI”, NË DREJTORINË E BURIMEVE NJERËZORE, BASHKIA VLORË

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategotinë ekzekutive”, për procedurëne pranimit shërbimin civil, shpall;

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1.  Sara Metaj

2.  Sildi Gjika

Procedura e konkurimit do të zhvillohet në datën 13.02.2023, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...