SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE PËR “SPECIALIST I RINISË”, NË SEKTORIN E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË, BASHKIA VLORË

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist i Rinisë”Sektorin e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet përfundimtare  për këtë pozicion:

Nuk shpallet asnjë kandidat fitues.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...