CoClean

INTERREG IPA CBC
ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO PROGRAMME
2ND CALL FOR PROJECTS IPA II CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO – TARGETED

Objektivi Specifik i Prioritetit te Programit – 3.2 Promovimi i praktikave dhe mjeteve inovative për të zvogëluar emetimin e karbonit dhe për të përmirësuar efikasitetin e energjisë në sektorin publik

CO-CLEAN – CO-designed and implementation of loCal sustainable energy action

Partneret e Projektit

 1. Bashkia Brindisi – Itali (leader)
 2. Bashkia Vlore – Shqiperi
 3. Bashkia Racale – Itali
 4. Konsorciumi për Zhvillimin Industrial të Luginës Biferno – Itali
 5. Bashkia Berane – Mali i Zi

Ndryshimi i klimës po ndodh dhe është një nga sfidat më të mëdha globale të kohës sonë, që kërkon veprim të menjëhershëm dhe bashkëpunimi midis autoriteteve lokale, rajonale dhe kombëtare në të gjithë botën. Në konferencën e klimës në Paris (COP21) në Dhjetor 2015, 195 vende miratuan marrëveshjen e parë globale, ligjërisht të detyrueshme për klimën. Marrëveshja përcakton se plani global i veprimit për ta vendosur botën në rrugën e duhur për të shmangur ndryshimin e rrezikshëm të klimës duke kufizuar ngrohjen globale në nën 2 ° C dhe duke ndjekur përpjekjet për ta kufizuar atë në 1.5 ° C. Në këtë kontekst, qëllimi i përgjithshëm i projektit është rritja e efikasitetit të energjisë dhe përdorimit të energjisë së rinovueshme në zonën e programit përmes zbatimit të veprimeve inovative dhe të konsoliduara, trajnimit dhe aktivitete sensibilizuese.

Rezultatet e pritura të projektit janë:

 • -Zbatimi i veprimeve pilot inovative të frymëzuara nga parimet e demokracisë energjetike, në përputhje me DIREKTIVN E BE 2018/2001 dhe synojnë krijimin e një komuniteti energjetik të përbërë nga qytetarë aktivë të energjisë ose “prozumues”; -Rritja e niveleve të njohurive të punonjësve publikë dhe profesionistëve lokalë për energjinë
  teknologjitë dhe politikat e efiçencës;
 • -Rritja e niveleve të ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe palëve të interesuara për sjelljen korrekte për t’u adoptuar për të zvogëluar përdorimin e energjisë;
 • -Rritja e kapacitetit të partnerëve të projektit, për të realizuar në një mënyrë më të vetëdijshme dhe më efektive, planet e veprimit për energji të qëndrueshme dhe veprime konkrete të kursimit të energjisë në përputhje me DIREKTIVN E BE 2018/2001.

Rezultatet e projektit do te jenë si më poshtë:

 • – Krijimi i 2 komuniteteve të energjisë të përbërë nga qytetarë dhe NVM;
 • -Zbatimi i masat e efiçiencës së energjisë në 3 ndërtesa publike bazuar në praktikat e mira të testuara tashmë;
 • -Realizimi i Energjisë shëtitëse Festivali për të gjeneruar një ndryshim pozitiv në sjelljen e qytetarëve dhe palëve të interesit për përdorimin racional dhe të qëndrueshëm të energjisë burimet;
 • -Realizimi i një kursi trainimi ndërkufitar për punonjësit publikë dhe teknikë

You may also like...