SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE PER POZICIONIN “SPECIALIST PAGASH

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin “Specialist Pagash Drejtorinë e Finances, Buxhetit dhe Kontabilitetit Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimincivil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP:

Nuk ka kandidate fitues për këtë pozicion.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...