SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin “Specialist agronom Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatet perfundimtare të konkurrimit për këtë pozicion:

Nuk ka kandidatë fitues për këtë pozicion.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...