SUMO

 

INTERREG IPA CBC
ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO PROGRAMME
2ND CALL FOR PROJECTS IPA II CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO – TARGETED

SuMoSustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area

Objektivi Specifik i Prioritetit te Programit – 4.1 Rritja e koordinimit ndërmjet aktorëve relevantë për të promovuar
lidhje të qëndrueshme ndërkufitare në zonën e Bashkëpunimit.

Partneret e Projektit

  1. Kompania e Transportit Publik Brindisi itali (Leader)
  2. Bashkia Vlore – Shqiperi
  3. Port i Bar – Mal i Zi
  4. Bashkia Termoli – Itali

 

Projekti SUMO përfshin disa nga qytetet port kryesore të zonës së Adriatikut Jugor: Vlore, Termoli, Brindisi, Tivari. Projekti SUMO synon të përmirësojë qëndrueshmërinë dhe lëvizshmërinë në lidhje me zonat portuale të zonës duke filluar nga problemet dhe zgjidhjet identifikuar në strategjinë evropiane në fushën e “Lëvizshmërisë dhe Transportit”, përmes analizës së gjendjes së artit të portit fushat e përfshira në projekt. Në fakt për Evropën transporti detar është konsideruar një katalizator për zhvillimin e ekonomise, për më tepër pothuajse 90% e tregtisë së jashtme të mallrave të BE-së është detare dhe transporti detar i shkurtër përfaqëson një të tretën e shkëmbimet brenda-BE në terma të distancave. Për këtë duhet siguruar një cilësi të mirë të jetës në Europe dhe me gjere.
Rajonet detare varen nga shërbimet e transportit detar të mirë dhe të gjelbër dhe është një nga objektivat e rëndësishëm të Evropës. Në këtë kuptim, projekti Sumo paraqet dy sfida të rëndësishme: të përmirësojë efikasitetin e transportit, përsa i përket qëndrueshmërise dhe cilësise, përmes veprimeve pilot në secilën fushë të programit të përfshirë, dhe për të zhvilluar një qark planifikimi efikas për lëvizshmëri të qëndrueshme. Duke shkaktuar kështu një rrjet afatgjatë për rajonet e zonës së programit të përfshirë në projekt.

Objektivi krysor i Projektit  SUMO është të mbështesë organet e përfshira në procesin e tranzicionit në lëvizjen e qëndrueshme, dhe në të njëjtën kohë favorizoni tek përdoruesit përfundimtarë shërbimet e qëndrueshme dhe efikase të intermodalitetit. Veprimi pilot konsiston në blerjen e pajisje inovative në gjendje të përmirësojnë qëndrueshmërinë dhe lëvizshmërinë në qytetet porte të përfshira në projekt, me një çështje përkatëse zvogëlimi i emetimeve të ndotësve të ajrit. Fuqia e projektit është fakti që të gjitha veprimet pilot rezultojnë të replikueshme dhe tashmë të përcaktuara plotësisht për zbatimin e tyre, në 6 muajt e parë të projektit, duke respektuar afatin kohor të parashikuar prej 18 muajsh. Thelbësore, kompetencat specifike të secilës PP sigurojnë qëndrueshmërinë e rezultateve të projektit.

You may also like...