Njoftim për listën e verifikuar– Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për
nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin,
levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën
e pranimit në shërbimin civil, nuk shpall asnje kandidat.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Bashkia Vlorë

You may also like...