SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “Specialist për mbrojtjen e fëmijëve” në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist për mbrojtjen e fëmijëve” në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit social të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet përfundimtare për këtë pozicion:
Nuk shpallet asnje kandidat fitues.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...