EFFECTS

INTERREG IPA CBC
ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO PROGRAMME
2ND CALL FOR PROJECTS IPA II CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO – TARGETED

EFFECTS EFFective Planning of schools buildings for Environment and ClimaTe changeS

Objektivi Specifik i Prioritetit te Programit  – 3.2 Promovimi i praktikave dhe mjeteve inovative për të zvogëluar emetimin e karbonit dhe për të përmirësuar efikasitetin e energjisë në sektorin publik

Partneret e projektit

  • Bashkia Barleta ITALI – Leader
  • Bashkia Vlore – Shqiperi
  • Bashkia Termoli – Itali
  • Agjencia Kombëtare për të Tekonologjite e Reja, Energjinë dhe Zhvillimin e Qendrueshem ekonomik – Itali
  • ENEA – ITALI
  • Ministria e Arsimit – Mali i Zi

Sektori i ndërtesave përfaqëson afërsisht 40% të konsumit total të energjisë të BE-së. Në këtë drejtim, Evropa ka lëshuar një nga Direktivat ad hoc për Performancën e Energjisë së Ndërtesave dhe disa veprime janë zbatuar nga secili Vend per te trajtuar këtë çështje. Për këtë, bashkëpunimi midis Italisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi është i rëndësishëm në mënyrë që të shkëmbehen përvojat, transferimi i inovacionit që synon zvogëlimin e kërkesës për ngrohje (në terma të bilancit vjetor të energjisë) dhe minimizimin e kërkesave të ftohjes për energji. Mbështetja e operatorëve të sektorit për të identifikuar qasje me kosto-efektive për rinovimet që lidhen me tipin e ndërtesës dhe zona klimatike konsiderohet gjithashtu e rëndësishme. Sa i përket përparësive të tjera, krijimi i një sistemi efektiv që përfshin publikun institucionet, operatorët e sektorit dhe palët e tjera të interesit përkrahen fuqimisht, dhe një rezultat i pritur nga kjo është kapacitetet e zgjeruara të autoriteteve publike për të planifikuar dhe zbatuar politika dhe masa të qëndrueshme të energjisë.

Projekti EFFECTS synon të thellojë çështjet që lidhen me Efikasitetin e Energjisë në Ndërtesat Shkollore në Zonën e projektit, duke vlerësuar të mundshme strategjitë e ndërhyrjes për të zvogëluar ndikimin negativ në mjedis dhe ndryshimin e klimës, dhe në të njëjtën kohë të ketë një ndikim pozitiv në buxhetin e organeve lokale dhe në përmirësimin e komoditetit në ambiente të brendshme.
Shkolla është konteksti më i përshtatshëm për të përhapur një kulturë të Qëndrueshmërisë dhe Kursimit të Energjisë që mund të shprehet jo vetëm në ndërhyrjet strukturore, por edhe përmes veprimit edukativ, pjesëmarrjes dhe shkëmbimit të përvojave që mund dhe duhet të miratohen duke iu referuar qasjes didaktike brenda vetë sistemit shkollor.
Përmes veprimeve specifike pilot, studentët, mësuesit dhe familjet do të kenë mundësinë të marrin pjesë nga afër në procesi i planifikimit dhe rinovimit të efikasitetit dhe të përjetojnë vetë ndikimin e tij në mjedisin e brendshëm.

You may also like...