GreatSun

GreatSun – GREece and Albania Towards SUstaiNability

Konsumi i energjisë i ndërtesave është një nga sfidat kryesore në qytetet e BE-së me rinovim që paraqet një mundësi madhore në të njëjtën kohë. Mundësitë lindin pasi ndërtesat ekzistuese përfaqësojnë më shumë se 98% të stokut të përgjithshëm të ndërtesave. Për më tepër, rreth 35% e ndërtesave të BE-së janë mbi 50 vjeç. Në lidhje me sektorin e energjisë në zonën GR / AL , mund të shprehen 2 gjetje të përgjithshme: 1) Legjislatura zbatuese e AL si për energjinë e rinovueshme, ashtu edhe për efikasitetin e energjisë akoma mungon. Për më tepër, zbatimi i planit kombëtar të veprimit për efikasitetin e energjisë është vonuar. Si rezultat, nuk ka përparim në fushën e burimeve të rinovueshme të energjisë dhe në fushën e kursimit të energjisë në ndërtesa.2) Natyra malore dhe gjysmë-malore e rajonet ndërkufitare pjesëmarrëse përbëjnë një pengesë në optimizimin e sektorit të energjisë për shkak të mospërputhjes së saj dhe qasjes së kufizuar në rrjetet alternative të energjisë. Përkundër faktit se, kushtet e klimës si në GR & AL inkurajojnë përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë në sektorin e ndërtesave. Politikat / sistemet jo adekuate për përdorim efikas të burimeve në Shqipëri, si dhe mungesën e strategjisë së përbashkët të energjisë midis GR & AL (shtrirja e politikave) duhet të theksohet si dobësitë kryesore të sektorit të energjisë në nivelin CB, ndërsa informacioni dhe njohuritë e lidhura me rinovimin efektiv të ndërtesave të mbështetur nga mjetet e integruara të IT mungojnë. Sidoqoftë, mundësi të mëdha që lindin për CBC, duke shfrytëzuar avancimet teknologjike në efikasitetin e energjisë së ndërtesave dhe burimeve të rinovueshme të energjisë (BRE). Projekti GREAT SUN synon të promovojë efikasitetin e energjisë duke zhvilluar dhe zbatuar strategji, duke përdorur shembuj të botës reale, për përmirësimin e efikasitetit të energjisë në operacionet e qeverisjes vendore në CB. Objektivi i përgjithshëm i projektit GREAT SUN është në përputhje të plotë me objektivin specifik të programit për përparësinë tematike në të cilën bën pjesë.

Rezultatet kryesore të projektit (67% e buxhetit të përgjithshëm) kanë të bëjnë me 3 projektet e kthimit të energjisë që do të zhvillohen në zonën e BQ-së. (2 shkolla publike të muraturave me gurë të vjetër dhe 1 ndërtesë e administratës publike AL). Bashkëpunimi i BB-së demonstrohet përmes hetimeve të përbashkëta për kërkesën dhe konsumin e energjisë duke zbatuar Retrofitet e shkallës së vogël të Efiçiencës së Energjisë në ndërtesat publike të zgjedhura të CB. Këto projekte demo shërbejnë si rast studime / projekte pilot energjetike, për hulumtime të përbashkëta mbi praktikat më të mira për arritjen e efikasitetit në ndërtimin e energjisë, ndërsa veprime të ndryshme edukative dhe trajnuese janë parashikuar gjithashtu në zbatim të projektit. Përveç kësaj, mjetet inovative TIK do të zhvillohen së bashku, duke përdorur në këtë mënyrë përvojën e çdo PB nën një procedurë të planifikimit me pjesëmarrje. Kështu, do të ngrihet një rrjet bashkëpunimi që mund, me kohë dhe përpjekje të arsyeshme, të zgjerojë dhe shumëfishojë efektin dhe rezultatet e tij në zonën GR / AL CB.

Partnert ne Projekt

  • Bashkia Ziros (Lead Partner)
  • Bashkia  Vlore
  • Bashkia Nikolaos Skoufas

Më 4 Tetor, pranë Pallatit të Kulturës në Vlorë, u zhvillua Dita e Informimit e Projektit Great Sun. Great Sun ka si qëllim të promovojë efiçencën e energjisë në veprimtaritë e njësive vendore, duke zhvilluar dhe implementuar strategji; i bashkë financuar nga Bashkimi Europian dhe nga fondet e shteteve pjesëmarrëse në programin “INTERREG IPA CBC Greqi – Shqipëri 2014 – 2020”. Në seminar morrën pjesë përfaqësuesit e Bashkisë Vlorë, përfaqësues të Qëndrës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal si dhe përfaqësues të tjerë të administratës shtetërore.

You may also like...