NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE FITUES TE POZICIONIT PSIKOLOG PËR FËMIJË QENDRA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE PËR FËMIJËT DHE FAMILJET (SHMFF)

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazuar Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës Republikës Shqipërisë”, i ndryshuar, pas perfundimit procedures se konkurimit shpall:

 

Aplikantët fitues për procedure:

1. Veljona Hoxhaj

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...