Njoftim për verifikimin paraprak – ​Përgjegjës i Sektorit të Pranimit në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

zbatim nenit 26, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut II dhe III VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë,shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e ngritjes ne detyre:

1. Ermal Pekmezi

Procedurat e konkurrimit do zhvillohet datën 08.10.2020 ora 11:00 ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...